Zadzwoń i spytaj o ofertę:
tel. 608 353 350

Blog

Szkolenia BHP dla pracowników biurowych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
o 2017

Pracownicy biurowi stanowią dużą część wszystkich zatrudnionych w gospodarce. Nawet  firmy które absolutnie nie kojarzą nam się z pracą biurową, np. branża budowlana czy produkcyjna, zazwyczaj  nie mogą obyć się bez działu handlowego, czy księgowego. Dlatego postanowiłem przybliżyć podstawowe przepisy obowiązujące pracowników administracyjno-biurowych.

Przepisy BHP w biurze

Praca biurowa wydaje się być bezpieczna i nieszkodliwa dla życia i zdrowia pracowników tylko z pozoru. Jednak podobnie jak na budowie, magazynie, w gastronomii, również w biurze występują zagrożenia, które mogą spowodować wypadek lub chorobę. Dbałość o zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy narzuca prawo. Pracodawca zatrudniający pracowników w biurze musi pamiętać o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Źródłami prawa pracy obowiązującymi we wszystkich zakładach pracy na terenie Polski są: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 66), Kodeks Pracy (który jest Ustawą realizującą ww. przepis), akty wykonawcze tj. ustawy i rozporządzenia (przepisy specyficzne związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa w biurze), przepisy prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, statuty). Nie możemy zapominać także o dyrektywach Unii Europejskiej.

Jednym z aktów wykonawczych, w którym zadbano o bezpieczeństwo pracownika jest Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. -  zawarte w nim zostały m.in. wymogi dotyczące pomieszczeń, w którym wykonywana jest praca. Opisane zostały w nim szczegółowo warunki jakim muszą odpowiadać pomieszczenia pracy, tj. pomieszczenia pracy stałej i czasowej, pomieszczenia higieniczno -sanitarne. W Dziale I ww. Rozporządzenia uwzględniono zapisy (definicje) dotyczące ryzyka zawodowego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, zagrożeniach, punktach pierwszej pomocy, znakach i sygnałach bezpieczeństwa. W kolejnych Działach zdefiniowano proces pracy, organizację stanowiska pracy, obsługi i stosowania narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych, transportu wewnętrznego, ochron przed hałasem, prac na wysokości . Jednak stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest tylko obowiązkiem pracodawcy. Zgodnie z art. 211 Kodeksu Pracy, podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno biurowych

Aby pracownicy mogli przestrzegać odpowiednich zasad konieczne jest zapoznanie ich z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu pracodawca organizuje szkolenia  BHP dla pracowników, w których udział jest obligatoryjny. Należy tu wspomnieć, że szkolenia z zakresu BHP dzielimy na szkolenie wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do samodzielnej pracy i składa się z instruktażu ogólnego, przeprowadzanego jednorazowo w danym zakładzie pracy przez pracownika służby bhp oraz instruktażu stanowiskowego przeprowadzanego przez bezpośredniego przełożonego pracownika, wyznaczoną przez pracodawcę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkoloną w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Ile jest ważne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno biurowych?

Szkolenie okresowe przeprowadzane jest w ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia pracy, a później nie rzadziej niż co 6 lat. Istotą szkoleń jest poinformowanie pracowników o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana pracą. Celem szkoleń jest także uzyskanie wiedzy i umiejętności przez pracowników dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach pracy „normalnej” i w sytuacjach awaryjnych, a także informacji i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Szkolenia odbywają się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy.  Ważne jest aby pamiętać, że szkolenie z zakresu bhp jest obligatoryjne i nie można dopuścić do pracy pracownika nie mającego aktualnych szkoleń bhp.

Skomentuj

Ostatnie wpisy

  • niedziela, 15 październik 2017 18:22

    Jak wygląda szkolenie BHP w pracy. Wstępne szkolenie BHP, instruktaż ogólny i stanowiskowy.

    Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkolenia BHP wszystkim pracownikom. Kodeks Pracy mówi, że pracownik przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków musi znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku. W interesie samego pracodawcy jest zatem przeprowadzenie szkolenia BHP, gdyż brak znajomości zasad i procedur BHP może wpływać na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez pracownika, a tym samym narażać pracodawcę na straty oraz odpowiedzialność wykroczeniową i karną.

  • środa, 11 październik 2017 19:39

    Szkolenie wstępne BHP, jak wygląda, ile jest ważne i kto je może poprowadzić

    Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozwinięciem i uszczegółowieniem tej regulacji jest wydane w oparciu o art. 2375 Kodeksu Pracy - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). W celu wypełnienia obowiązków zawartych ww. Rozporządzeniu, pracodawca przeprowadza wstępne szkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.