Zadzwoń i spytaj o ofertę:
tel. 608 353 350

Blog

Szkolenia BHP dla pracowników biurowych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
o 2017

Pracownicy biurowi stanowią dużą część wszystkich zatrudnionych w gospodarce. Nawet  firmy które absolutnie nie kojarzą nam się z pracą biurową, np. branża budowlana czy produkcyjna, zazwyczaj  nie mogą obyć się bez działu handlowego, czy księgowego. Dlatego postanowiłem przybliżyć podstawowe przepisy obowiązujące pracowników administracyjno-biurowych.

Przepisy BHP w biurze

Praca biurowa wydaje się być bezpieczna i nieszkodliwa dla życia i zdrowia pracowników tylko z pozoru. Jednak podobnie jak na budowie, magazynie, w gastronomii, również w biurze występują zagrożenia, które mogą spowodować wypadek lub chorobę. Dbałość o zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy narzuca prawo. Pracodawca zatrudniający pracowników w biurze musi pamiętać o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Źródłami prawa pracy obowiązującymi we wszystkich zakładach pracy na terenie Polski są: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 66), Kodeks Pracy (który jest Ustawą realizującą ww. przepis), akty wykonawcze tj. ustawy i rozporządzenia (przepisy specyficzne związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa w biurze), przepisy prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulaminy pracy, statuty). Nie możemy zapominać także o dyrektywach Unii Europejskiej.

Jednym z aktów wykonawczych, w którym zadbano o bezpieczeństwo pracownika jest Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r. -  zawarte w nim zostały m.in. wymogi dotyczące pomieszczeń, w którym wykonywana jest praca. Opisane zostały w nim szczegółowo warunki jakim muszą odpowiadać pomieszczenia pracy, tj. pomieszczenia pracy stałej i czasowej, pomieszczenia higieniczno -sanitarne. W Dziale I ww. Rozporządzenia uwzględniono zapisy (definicje) dotyczące ryzyka zawodowego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, zagrożeniach, punktach pierwszej pomocy, znakach i sygnałach bezpieczeństwa. W kolejnych Działach zdefiniowano proces pracy, organizację stanowiska pracy, obsługi i stosowania narzędzi, maszyn i urządzeń technicznych, transportu wewnętrznego, ochron przed hałasem, prac na wysokości . Jednak stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest tylko obowiązkiem pracodawcy. Zgodnie z art. 211 Kodeksu Pracy, podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno biurowych

Aby pracownicy mogli przestrzegać odpowiednich zasad konieczne jest zapoznanie ich z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu pracodawca organizuje szkolenia  BHP dla pracowników, w których udział jest obligatoryjny. Należy tu wspomnieć, że szkolenia z zakresu BHP dzielimy na szkolenie wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do samodzielnej pracy i składa się z instruktażu ogólnego, przeprowadzanego jednorazowo w danym zakładzie pracy przez pracownika służby bhp oraz instruktażu stanowiskowego przeprowadzanego przez bezpośredniego przełożonego pracownika, wyznaczoną przez pracodawcę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkoloną w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Ile jest ważne szkolenie BHP dla pracowników administracyjno biurowych?

Szkolenie okresowe przeprowadzane jest w ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia pracy, a później nie rzadziej niż co 6 lat. Istotą szkoleń jest poinformowanie pracowników o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana pracą. Celem szkoleń jest także uzyskanie wiedzy i umiejętności przez pracowników dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach pracy „normalnej” i w sytuacjach awaryjnych, a także informacji i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy. Szkolenia odbywają się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy.  Ważne jest aby pamiętać, że szkolenie z zakresu bhp jest obligatoryjne i nie można dopuścić do pracy pracownika nie mającego aktualnych szkoleń bhp.

Skomentuj

Ostatnie wpisy

  • sobota, 02 grudzień 2017 20:14

    Obowiązki pracowników w zakresie BHP

    Ustawa Kodeks Pracy reguluje m.in. obowiązki pracodawcy i pracowników. Ogólne obowiązki pracowników omówione są w kilku artykułach a za najważniejszy można uznać Art. 100. Artykuł ten mówi, że zatrudniony powinien pracować sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, przestrzegać czasu pracy, ustalonego w zakładzie pracy porządku i regulaminu pracy. Pracownik powinien  dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz przestrzegać tajemnicy której ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę.

  • sobota, 28 październik 2017 15:22

    Środki ochrony indywidualnej w pracy

    Środki ochrony indywidualnej łatwo poznać po tym, że są noszone na pracowniku lub przez pracownika w kończynach górnych. Drugim elementem który odróżnia je od np. odzieży roboczej jest to, że spełniają funkcje chroniące przed jakimś zagrożeniem. Często środek ochrony indywidualnej stanowi ostatnią barierę ochronną pracownika przed czynnikami które mogą powodować utratę zdrowia lub życia. Dlatego wymagania dla samych ŚOI jak i ich stosowania są szeroko i precyzyjnie omówione w wielu krajowych i europejskich źródłach prawa pracy.