Zadzwoń i spytaj o ofertę:
tel. 608 353 350

Blog

Szkolenie wstępne BHP, jak wygląda, ile jest ważne i kto je może poprowadzić

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
o 2017

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozwinięciem i uszczegółowieniem tej regulacji jest wydane w oparciu o art. 2375 Kodeksu Pracy - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). W celu wypełnienia obowiązków zawartych ww. Rozporządzeniu, pracodawca przeprowadza wstępne szkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.

 Szkolenie wstępne przeprowadzane jest w formie instruktażu, według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk. Szkolenie wstępne dzieli się na:

- część ogólną, zwaną instruktażem ogólnym,

- część przeprowadzaną na stanowisku pracy, zwaną instruktażem stanowiskowym.

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, regulaminach pracy lub układach zbiorowych, z przepisami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz z zasadami udzielania I pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także sposobami ochrony przed zagrożeniami na danym stanowisku pracy i metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż ogólny przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

- nowozatrudnionych pracowników,

- studentów odbywających praktykę studencką,

- uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku dla:

- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz innych na których występują narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

- pracowników przenoszonych na stanowiska o których wspomniano powyżej,

- uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu,

- studentów odbywających praktykę studencką.

Pracownik, który wykonuje pracę na kilku stanowiskach, powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk. Warto również podkreslić, że nie dopuszczalne jest przy szkoleniu wstęnym korzytsanie ze szkoleń internetowych itp. Jedyna dopuszczalna forma szkolenia wstępnego to bezpośrednia a więc twarzą w twarz. Jeżeli ktoś skusi się na tego typu "wynalazek" to w razie kontroli lub poważnego wypadku może się okazać, że tak na prawdę, w oczach kontrolujących,  szkolenia nie było.

Kto może poprowadzić szkolenie wstępne BHP

Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służby bhp lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający wiedzę umiejętności do właściwej realizacji instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami lub pracodawca jeżeli posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz zostały przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Wiedzę na temat metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego nabywa się w trakcie specjalistycznego szkolenia lub ewentualnie w trakcie szkolenia okresowego BHP dla osób kierujących pracownikami .

Odbycie szkolenia wstępnego bhp należy udokumentować poprzez sporządzenie karty szkolenia wstępnego. Kartę tę należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w części B.

Program szkolenia wstępnego BHP

Pracodawca ma obowiązek opracować szczegółowe programy szkolenia wstępnego ogólnego i stanowiskowego. Powinien oprzeć się na programach ramowych które są załącznikiem do Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dostosowując je do specyfiki konkretnego zakładu pracy.  

Ramowe programy szkoleń (instruktażu ogólnego i stanowiskowego) zawarte zostały  w Załączniku Nr 1  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Standardowy czas trwania instruktażu wstępnego ogólnego to 3 godziny lekcyjne. Dla osób które po raz pierwszy podejmują prace związaną z kierowaniem innymi pracownikami czas ten należy wydłużyć o co najmniej dodatkowe 45 minut i w tym czasie zapoznać ich z obowiązkami i odpowiedzialnością z tym związaną.

Instruktaż stanowiskowy trwa co najmniej  8 godzin lekcyjnych, wyjątkiem od tej reguły są pracownicy administracyjno-biurowi dla których instruktaż stanowiskowy może być skrócony do 2 godzin lekcyjnych. Zaznaczyć należy, że Rozporządzenie podaje tylko minimalne czasy trwania szkoleń ale nie jest to z pewnością czas maksymalny. Jeżeli wykonywana przez pracownika praca wiąże się z wykonywaniem wielu skomplikowanych czynności, obsługą wielu niebezpiecznych maszyn to taki instruktaż może trwać cały  tydzień a nawet i dłużej.

W programach warto też opisać z czym dokładnie zapoznajemy pracownika w trakcie szkolenia, np.: wymienić konkretne procedury, instrukcje stanowiskowe BHP czy też wymienić konkretne narzędzia i maszyny na których pracownik odbył instruktaż.. Dzięki temu w przypadku kontroli lub wypadku jesteśmy w stanie udowodnić, że pracownik został należycie przygotowany do wykonywania swoich obowiązków.

Ważność szkolenia wstępnego BHP

Co do zasady szkolenie wstępne nie traci swojej ważności natomiast w określonych sytuacjach należy powtórzyć instruktaż stanowiskowy, np. w sytuacji zmian technologii czy maszyn na stanowisku pracy czy zmiany stanowiska pracy przez pracownika.

W określonych okresach czasu należy wykonać kolejne szkolenie – szkolenie okresowe BHP. Najczęściej mamy sytuację gdy szkolenie okresowe należy wykonać w ciągu roku od szkolenia wstępnego, wyjątkiem są tu pracodawcy i osoby kierujące pracownikami które mają obowiązek przejścia szkolenia okresowego BHP w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy.  

Skomentuj

Ostatnie wpisy

  • sobota, 28 październik 2017 15:22

    Środki ochrony indywidualnej w pracy

    Środki ochrony indywidualnej łatwo poznać po tym, że są noszone na pracowniku lub przez pracownika w kończynach górnych. Drugim elementem który odróżnia je od np. odzieży roboczej jest to, że spełniają funkcje chroniące przed jakimś zagrożeniem. Często środek ochrony indywidualnej stanowi ostatnią barierę ochronną pracownika przed czynnikami które mogą powodować utratę zdrowia lub życia. Dlatego wymagania dla samych ŚOI jak i ich stosowania są szeroko i precyzyjnie omówione w wielu krajowych i europejskich źródłach prawa pracy.

  • piątek, 27 październik 2017 17:03

    Instrukcja BHP, jak ją opracować?

    Obowiązkiem każdego pracodawcy, określonym w przepisach prawa i egzekwowanym przez organy kontrolne (m.in. PIP, PIS) jest opracowanie i udostępnianie pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli stanowiskowa instrukcja BHP będzie prawidłowo opracowana i przestrzegana to prawdopodobieństwo, że ulegniemy wypadkowi przy pracy zdecydowanie maleje.