Zadzwoń i spytaj o ofertę:
tel. 608 353 350

Blog

Wypadek w drodze do lub z pracy

W myśl Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypadkiem w drodze do lub z pracy jest zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. Dodatkowo droga ta musi być najkrótsza lub najdogodniejsza oraz nie może być przerwana chyba, że przerwa była życiowo uzasadniona.

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi w 2016 r. 80 tys. kontroli.

Zgodnie ze strategią UE dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020, PIP planuje wesprzeć przedsiębiorstwa w dążeniu do zmniejszenia zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

W zakresie kontroli priorytetem pozostają zagadnienia związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (z naciskiem na nadużywanie umów cywilno-prawnych),  czasem pracy, w tym w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska zawodowego.

Szkolenia BHP w skrócie

Jakie rodzaje szkoleń wyróżniamy?

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Co to jest szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

Ostatnie wpisy

  • sobota, 02 grudzień 2017 20:14

    Obowiązki pracowników w zakresie BHP

    Ustawa Kodeks Pracy reguluje m.in. obowiązki pracodawcy i pracowników. Ogólne obowiązki pracowników omówione są w kilku artykułach a za najważniejszy można uznać Art. 100. Artykuł ten mówi, że zatrudniony powinien pracować sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, przestrzegać czasu pracy, ustalonego w zakładzie pracy porządku i regulaminu pracy. Pracownik powinien  dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz przestrzegać tajemnicy której ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę.

  • sobota, 28 październik 2017 15:22

    Środki ochrony indywidualnej w pracy

    Środki ochrony indywidualnej łatwo poznać po tym, że są noszone na pracowniku lub przez pracownika w kończynach górnych. Drugim elementem który odróżnia je od np. odzieży roboczej jest to, że spełniają funkcje chroniące przed jakimś zagrożeniem. Często środek ochrony indywidualnej stanowi ostatnią barierę ochronną pracownika przed czynnikami które mogą powodować utratę zdrowia lub życia. Dlatego wymagania dla samych ŚOI jak i ich stosowania są szeroko i precyzyjnie omówione w wielu krajowych i europejskich źródłach prawa pracy.