Zadzwoń i spytaj o ofertę:
tel. 608 353 350

Blog

Instrukcje BHP

Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z zasadami i przepisami BHP dotyczących wykonywanych przez niego prac. Zgodnie z Art. 2374 Kodeksu Pracy, Pracodawca ma obowiązek opracowania i udostepnienia pracownikom szczegółowych stanowiskowych instrukcji BHP.

Uwaga - od 01.04.2015r. nowy wzór skierowania na badania lekarskie - do ściągnięcia tutaj.

Od dnia 01.04.2015r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy(Dz.U. 2015 poz. 457). a razem z tą nowelicją wydano w załączniku wzór skierowania na badania profilaktyczne.

Ocena Ryzyka Zawodowego

Zgodnie z §39a Rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować Ocenę Ryzyka Zawodowego. Ocenie podlega ryzyko przy wykonywanych pracach, a więc w praktyce dotyczy ono wszystkich zatrudnionych pracowników. 

Ostatnie wpisy

  • sobota, 02 grudzień 2017 20:14

    Obowiązki pracowników w zakresie BHP

    Ustawa Kodeks Pracy reguluje m.in. obowiązki pracodawcy i pracowników. Ogólne obowiązki pracowników omówione są w kilku artykułach a za najważniejszy można uznać Art. 100. Artykuł ten mówi, że zatrudniony powinien pracować sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, przestrzegać czasu pracy, ustalonego w zakładzie pracy porządku i regulaminu pracy. Pracownik powinien  dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz przestrzegać tajemnicy której ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę.

  • sobota, 28 październik 2017 15:22

    Środki ochrony indywidualnej w pracy

    Środki ochrony indywidualnej łatwo poznać po tym, że są noszone na pracowniku lub przez pracownika w kończynach górnych. Drugim elementem który odróżnia je od np. odzieży roboczej jest to, że spełniają funkcje chroniące przed jakimś zagrożeniem. Często środek ochrony indywidualnej stanowi ostatnią barierę ochronną pracownika przed czynnikami które mogą powodować utratę zdrowia lub życia. Dlatego wymagania dla samych ŚOI jak i ich stosowania są szeroko i precyzyjnie omówione w wielu krajowych i europejskich źródłach prawa pracy.