Zadzwoń i spytaj o ofertę:
tel. 608 353 350

Blog

Zmiana przepisów dotyczących ochrony kobiet

Z dniem 1.05.2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących piersią. Powodem wprowadzenia zmian była decyzja Komisji Europejskiej, która uznała art. 176 Kp za niezgodny z postanowieniami dyrektywy 2002/73/WE1 z dnia 23.09.2002 zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy.

Zmiana w przepisach dotyczących ręcznych prac transportowych

Od 1 maja tytuł Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych otrzymał nowe brzmienie - „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”.

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi w 2017 r. 79 tys. kontroli.

Około 3000 kontroli odbędzie się w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach - bedą to pierwsze kontrole które będą miały charakter instruktażowo-doradczy. Inspektorzy skupią się także na obowiązującej od 1 stycznia 2017r. minimalnej stawce godzinowej z tytułu umów zleceń oraz umów o świadczenie usług przez przedsiębiorców.

Ostatnie wpisy

  • sobota, 02 grudzień 2017 20:14

    Obowiązki pracowników w zakresie BHP

    Ustawa Kodeks Pracy reguluje m.in. obowiązki pracodawcy i pracowników. Ogólne obowiązki pracowników omówione są w kilku artykułach a za najważniejszy można uznać Art. 100. Artykuł ten mówi, że zatrudniony powinien pracować sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, przestrzegać czasu pracy, ustalonego w zakładzie pracy porządku i regulaminu pracy. Pracownik powinien  dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz przestrzegać tajemnicy której ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę.

  • sobota, 28 październik 2017 15:22

    Środki ochrony indywidualnej w pracy

    Środki ochrony indywidualnej łatwo poznać po tym, że są noszone na pracowniku lub przez pracownika w kończynach górnych. Drugim elementem który odróżnia je od np. odzieży roboczej jest to, że spełniają funkcje chroniące przed jakimś zagrożeniem. Często środek ochrony indywidualnej stanowi ostatnią barierę ochronną pracownika przed czynnikami które mogą powodować utratę zdrowia lub życia. Dlatego wymagania dla samych ŚOI jak i ich stosowania są szeroko i precyzyjnie omówione w wielu krajowych i europejskich źródłach prawa pracy.